Regulamin

REGULAMIN 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 50'store, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Sklep Internetowy 50'store działający pod adresem www.50store.pl jest prowadzony przez firmę 50'store Katarzyna Similak z siedzibą pod adresem: ul. Pułaskiego 6, 95-100 Zgierz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 380047837, posiadającą NIP: 7322065902, zwaną w niniejszym regulaminie 50'store. Dane kontaktowe: e-mail: studio@50store.pl

 1. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy 50'store mogą być wykonane ręcznie z materiałów naturalnych, przy użyciu różnych mieszanek farb i lakierów oraz zastosowaniu różnego rodzaju podłoża, co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach, przedstawiających prototyp. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Zwracamy uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.
 2. Informacje o produktach w sklepie 50'store m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.
 3. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez pisemnej zgody Sklepu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§ 2 DEFINICJE:

 1. SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem www.50store.pl
 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;
 3. KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;
 6. ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez 50'store do realizacji;
 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest 50'store do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
 8. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez 50'store;
 9. CENA PRODUKTU – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez 50'store i wskazana na stronie produktu;
 10. CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez 50'store, prezentowana w sekcji „torba zakupowa” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;
 11. CENA CAŁKOWITA – suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;
 12. KOSZTY WYSYŁKI - ustalone przez 50'store koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.
 13. WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;
 14. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;
 15. FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez 50'store do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;
 16. DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie 50'store. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek, potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci internetowej, na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klient składa 50'store ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 4. Na stronie Sklepu można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.
 5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 6. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
  W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
  a.) produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży, ich cechy oraz liczbę;
  b.) prawidłowe dane do wysyłki obejmujące: imię i nazwisko Klienta, nazwę firmy (opcjonalnie), dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
  c.) aktywny adres e-mail Klienta;
  d.) aktywny numer telefonu Klienta;
  e.)sposób zapłaty.
 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
 8. Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu 50'store wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. 50'store może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.
 10. 50'store nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją, wysyłając stosowne zawiadomienie do 50'store na adres studio@50store.pl pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez 50'store potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email Klienta.
 2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.
 3. 50'store może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.
 4. Na podstawie Umowy Sprzedaży 50'store zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty 50'store Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

warunek zawieszający

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci 50'store Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym 50'store w przypadku płatności bezpośrednich.
 2. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą, gdy warunek zawieszający, o którym mowa zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 3. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa uznaje się za niezastrzeżony.

§ 6 CENY PRODUKTÓW

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.
 2. Wszystkie ceny na stronie 50'store podane są w złotych polskich.
 3. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.
 4. 50'store może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

1. Zapłaty można dokonać:

a. Systemem Płatności Shoplo:
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A, z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

b. Przelewem na konto bankowe 50'store:

  NEST BANK S.A. 75 2530 0008 2006 1035 0834 0001

  50'store ul.Pułaskiego 6, 95-100 Zgierz

  Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od 50'store potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.

  Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez 50'store do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez 50'store lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą, a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.

   § 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

   Sklep 50'store realizuje dostawy zamówionych produktów:

   • na terenie Rzeczpospolitej Polskiej transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
   • zagranicę za pośrednictwem za pośrednictwem firmy kurierskiej.
   • możliwy jest również bezpłatny odbiór osobisty zamówionego towaru po uprzednim kontakcie mailowym ze Sklepem

   Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

   Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient w trakcie składania zamówienia.

   Sklep przystępuje do realizacji dostawy zamówionego towaru po uiszczeniu i zaksięgowaniu na rachunku bankowym płatności za zamówiony towar.

   Dostawy realizowane przez firmę kurierską wykonywane są w godzinach właściwych dla danej firmy kurierskiej. Sklep nie ma wpływu na godziny dostaw.

   Przyjmując przesyłkę od kuriera, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela firmy kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się ze sklepem 50'store przez e-mail: studio@50store.pl.

   § 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

   1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
   2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto 50'store, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.
   3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
   4. Klient otrzyma od 50'store informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

   § 10 WYMIANA TOWARU

   1. Z uwagi na indywidualny charakter niektórych przedmiotów oferowanych w 50'store, nie każdy może podlegać wymianie. Zwłaszcza ograniczenie to dotyczy przedmiotów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta. Dlatego w przypadku braku pewności prosimy o ustalenie z pracownikami Sklepu Internetowego, czy ewentualna wymiana będzie możliwa.
   2. Każdy przypadek wymiany towaru na inny egzemplarz traktujemy indywidualnie i co do zasady wymiana taka jest możliwa, z zastrzeżeniem pkt. 1.
   3. Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do 50'store najpóźniej dziesięć dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana oraz okazując dowód zakupu.
   4. W przypadku otrzymania od 50'store potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.
   5. Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku, gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest zaopatrzony w oryginalne metki oraz jest odesłany wraz z dowodem zakupu.

   § 11 REKLAMACJE

   Wszystkie produkty będące w ofercie Sklepu 50store.pl są objęte gwarancją producenta, na okres 12 miesięcy. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń eksploatacyjnych związanych z codziennym użytkowaniem produktu, takich jak zadrapania lub zarysowania, lub wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

   Sprzedający zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku, gdy dany produkt był wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta i posiadał wadę techniczną.

   Firma 50'store ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

   1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy 50'store wskazany w pkt. 1 Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, przyczynę reklamacji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją po uprzednim powiadomieniu Sprzedającego.(Formularz Reklamacji dostępny na dole strony) Koszty wysyłki towaru pozostają po stronie Klienta.
   2. 50'store podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia;

   3. W przypadku uwzględnienia reklamacji 50'store na swój koszt wyśle Klientowi naprawiony produkt, nowy egzemplarz lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – w terminie nieprzekraczającym 7 dni od podjęcia decyzji o zasadności reklamacji. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, w ciągu 14 dni roboczych sklep 50'store.pl odeśle reklamowany towar wraz z uzasadnieniem odmowy.

   § 12 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 "O prawach konsumenta" (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym 50'store.
   2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w puncie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do 50'store pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży. (Formularz Zwrotu/Odstąpienia od umowy na dole strony Regulaminu)
   3. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.
   4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dokumentami potwierdzającymi zakup w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres 50'store wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep 50'store nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. (paczkę należy oznaczyć jako "ZWROT" oraz zabezpieczyć zgodnie ze standardami stosowanymi przez sklep 50'store.pl w sposób chroniący towary przed zniszczeniem - pudełka, wypełnienia)
   5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne 50'store zwraca Konsumentowi cenę za produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).
   6. Produkty personalizowane, wykonywane wg indywidualnych wytycznych Klienta, nie będące w stałej ofercie sklepu 50'store, nie podlegają zwrotom.

   § 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 t.j.).
   2. Administratorem danych osobowych Klienta jest 50'store Katarzyna Similak, z siedzibą w Zgierzu, ul. Pułaskiego 6.
   3. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej ze Sklepem. Na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w ten sposób Klient wyraża zgodę w procesie składania zamówienia w Sklepie.
   4. Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystywane do przesyłania informacji dotyczących towarów i usług świadczonych przez Sklep. 50'store wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Przetwarzanie danych osobowych w ten sposób wymaga odrębnej zgody Klienta wyrażonej w procesie składania zamówienia w Sklepie.
   5. Zgody, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Klient może w każdym czasie cofnąć poprzez złożenie 50'store stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
   6. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. 
   7. Klient ma w każdym czasie prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawienia i zmiany.

   § 14  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. 50'store może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
   3. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez 50'store w Sklepie Internetowym są własnością 50'store i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.
   4. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.
   5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
   6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.09.2019.

   ZAŁĄCZNIKI

   Formularz Zgłoszenia Reklamacji

   Formularz Zwrotu / Odstąpienia od umowy

   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoplo.pl